Rib Story Buffet

เรื่องราวของซี่โครงอันสุกสกาว เริ่มต้นที่นี่ ขอเชิญชวนลูกเพจทุกท่านมาสัมผัสนิยามของคำว่า “ร่อนประดุจนกน้อยในยามเช้า” ที่ร้าน Ribstory